Klauzula rekrutacyjna Caveres

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Caveres Sp. z o.o.,  ul. Piastowska 44B 30-067 Kraków, +48 12 280 65 41.
 2. Administrator przekazał obsługę z zakresu rekrutacji i  ochrony danych osobowych, a tym samym powierzył przetwarzanie danych firmie Automat-Spec Sp. z o.o. Sp. k., Kaszów 382, 32-060 Liszki, +48 12 280 65 41 Administrator upoważnił procesora do dalszego powierzania przetwarzania danych.
 3. Umożliwiamy Państwu kontakt pod adresem e-mail: rodo@automatspec.pl  lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 5.  Na posługiwanie się przekazanymi naszemu podmiotowi danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do podjęcia działań na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy. By zrealizować te działania będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane w ramach procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). 
 1. Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych na który pozwalają nam przepisy prawa. Podstawowym przepisem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest  art. 22*  §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 2. Szersze niż przewidują to przepisy prawa Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie za Pana/Pani zgodą i przekazane nam tylko z Pana/Pani inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie specjalnym wnioskiem. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu Pani/Pana danych szczególnych, w tym danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności. Będziemy je przetwarzać tylko za Pana/Pani zgodą i podane z Pana/Pani inicjatywy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Aplikacje pozyskujemy za pośrednictwem serwisów: olx.pl, aplikuj.pl, pracuj.pl.  Administratorem Pani/Pana danych jesteśmy od momentu uzyskania od wspomnianych serwisów specjalnego linku i pobrania CV na nasz serwer. Aplikacje w formie elektronicznej będą przechowywane na serwerze pocztowym prowadzonym przez firmę Automat – Spec Sp. z o.o. Sp.K. Pani/ Pana dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Są to: Serwkom Sp. z o.o., ul. Piastowska 44 B, 30-070 Kraków, tel. (12) 631 – 41 -32.
 5. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w obecnym procesie rekrutacyjnym przez okres do 3 miesięcy po jego  zakończeniu. Za Pana/Pani zgodą będziemy przetwarzać te dane w innych naborach przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji.
 6. Podanie Pana/Pani  danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Dane te są dla nas niezbędne do  przeprowadzenia weryfikacji kandydata. Nie podanie ww. danych może wykluczyć Pana/Panią z procesu rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne. 
 7. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. 
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 9. Wszelkie decyzje w naszej Firmie podejmujemy  wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy kandydatów.
 10. W przypadku udostępnienia danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody proszę o umieszczenie następujących klauzul zgód w dokumentach aplikacyjnych:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),  które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych
   i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest nabór, w którym zgłosiłem chęć aplikowania.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora przez okres najbliższych 12 miesięcy od dnia zakończenia obecnego naboru.”

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula handlowa

Informacja dla klienta, kontrahenta osoby wyznaczonej do kontaktu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest: Caveres Sp. z o.o.., Kaszów 583, 32-060 Liszki, +48 12 280 65 41,
 2. Administrator przekazał obsługę kadro-płacową, księgową, administracyjną, marketingową, informatyczną, flotową z zakresu ochrony fizycznej, ochrony danych osobowych, a tym samym powierzył przetwarzanie danych firmie Automat-Spec Sp. z o.o. Sp. k., Kaszów 382, 32-060 Liszki, +48 12 280 65 41 Administrator upoważnił procesora do dalszego powierzania przetwarzania danych.
 3. Umożliwiamy Państwu kontakt pod adresem e-mail: rodo@automatspec.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO
 5. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panem/Panią umowy, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO poprzez:
 • realizację zamówionych usług,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
 • obsługę zapytań przez dział rekrutacji,
 • rozliczenie transakcji,
 • umożliwienie Panu/Pani korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przy czym zakres danych który możemy realizować w celu świadczenia usług drogą elektroniczną określa art. 18 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pana/Pani dane wykraczające poza wskazany zakres mogą być przetwarzane przez nas
  za Pana/Pani zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 • rozpatrywanie reklamacji,
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:
 • wystawienia paragonu lub faktury, 
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów wynikających
  z naszych prawnie uzasadnionych interesów. (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest:
 • windykacja należności,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • prezentacja oferty lub informacji, 
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług, w tym kontakt bezpośredni
  z klientem,
 • prowadzenie baz danych wykorzystywanych w celach marketingowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych, 
 • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
 • prowadzenie BOK (w tym w formie telefonicznej i e-mailowej) dla zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług i obsługi administracyjnej procesów, 
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w firmowych e-mailach w celu zapewnienia komunikacji z klientem, kontrahentem i osobami wyznaczonymi do kontaktu i zapewnienia bezpieczeństwa usługi, 
 1. Rozpatrzymy Pana/Pani sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Firmę,
 2. Posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych
  na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pana/Pani dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.
 4. Szersze informacje dotyczące przetwarzania danych za pomocą naszych formularzy kontaktowych oraz w sklepie internetowym znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://caveres.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisów i narzędzi, z których korzystamy (narzędzia firmy Google, Facebook, Instagram) mają charakter ponadnarodowy. Podmiot ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż podmiot ten posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Więcej na ten temat uzyska Pan/Pani w naszej Polityce Prywatności oraz na:

 

 1. Pana/Pani dane osobowe jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez minimum 6 lat, W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych przez okres 6 lat. W celach marketingowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez 10 lat.  Okres przetwarzania danych poprzez telefoniczną obsługę klienta wynosi 6 m-cy, a wiadomości e-mail 5 lat. 
 2. Podanie Pana/Pani  danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi. 
 3. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. 
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa) Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 5. Wszelkie decyzje w naszej Firmie podejmujemy  wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy kandydatów. 
 6. Wykaz niektórych uprawnionych podmiotów i instytucji, odbiorców danych osobowych:
 • Serwkom sp. z o.o. Biuro Rachunkowe, ul. Piastowska 44 , 30-070 Kraków,
 • GROWTH LAB Wojciech Skalski ul. Józefa Chełmońskiego 134C/2 31-340 Kraków
 • H88 S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
 • Blower s.c.